د مولوي یعقوب مطبوعاتي کنفرانس. د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر.

No comments:

Post a Comment