Sunday, December 13, 2015

Een antwoord op de brief van Boris van der Ham over het 'recht' om afvallig te worden

Ik heb net kunnen lezen op de website van Republiek Allochtonië dat Boris van der Ham een brief heeft gestuurd aan ruim 100 Islamitische organisaties over het 'recht' om afvallig te worden.

Boris van der Ham is een voormalige Nederlandse politicus voor D66. Aanleiding voor het schrijven van de brief was de internationale dag van de mensenrechten dat afgelopen 10 december gevierd werd. Op die dag was ook het zogenaamde 'Freedom of Thought Report' verschenen waarin stond hoe er in verscheidene landen wereldwijd werd omgegaan men 'ongelovigen' en 'afvalligen'.

Volgens hem is het dus slecht gesteld met hoe de samenleving in vooral moslimlanden omgaat met degenen die hun geloof de rug hebben toegekeerd en dat ook publiekelijk kenbaar maken.

Nu wil ik tegen hem en de rest van de lezers zeggen dat er ten eerste geen dwang in religie bestaat. Allah (subhannahu wa ta'ala) zegt duidelijk in het heilige boek de Koran van de moslims dat men niemand mag dwingen om het ware geloof te aanwaarden, dat kan ook niet, want het is een kwestie van het hart en overtuiging, dat kan enkel middels liefde voor het geloof en intellectuele overtuiging gepaard gaan.

Dus het is zo dat mensen uit zichzelf en op basis van hun vrije wil en keuze mogelijkheid de islam binnen treden, dat geldt vooral voor bekeerlingen. Maar zelfs degenen die geboren worden in moslimlanden of in moslim gezinnen, zij zullen later als ze volwassen zijn of pubertijd leeftijd bereikt hebben zelf voor de islam kiezen om het te praktiseren. Vooral in westerse landen waarin miljoenen moslims leven wordt er geen externe druk op hen uitgeoefent, er is vrijheid hier, dus zij kiezen er zelf voor om te geloven en om hun religie te praktiseren op latere leeftijd, zelfs als ze in hun kindertijd het geloof als het ware van thuis uit meegekregen hebben. Hoewel wij als moslims ook geloven dat iedere kind die ter wereld komt als een moslim geboren wordt, maar dat even terzijde.

Vervolgens is het dus zo dat om welke reden dan ook iemand het geloof wil verlaten, meestal zal er sprake zijn van bepaalde druk uit de omgeving of autoriteiten of iets dergelijks, of omdat degene denkt dat hij daardoor 'succesvol' in het leven zal zijn, omdat het nou eenmaal zo is dat vooral in westerse landen waarin moslims als minderheid leven, we te maken hebben met islamofobie, haat en zelfs geweld vanuit de samenleving en soms zelfs vanuit de overheid, dus zo'n persoon wordt als het ware indirect gedwongen om de islam niet meer te praktiseren of zelfs niet meer te geloven, terwijl het mij sterk lijkt dat iemand die voorheen echt oprecht geloofde en de zoetheid van het geloof geproefd hebt, uit eigen wil het geloof zal verlaten.

Maar hoe dan ook, als dat het geval is en zo'n persoon maakt het niet publiekelijk bekend en hij gaat vervolgens niet met Allah, Zijn profeet of een onderdeel van de islam spotten en niet strijd voeren tegen islam en moslims of een onderdeel van de religie, dan is er op zich niets aan de hand, mensen zullen het niet eens te weten komen, behalve degenen in zijn directe omgeving, dus hij zal geen last hebben van zelfs negatieve commentaren of wat dan ook. Hij zal zelfs niet bestraft worden in moslimlanden, want er is geen enkele echte islamitische land met 100% shari'ah wetgeving, mede door toedoen van het Westen. Maar als zo'n persoon publiekelijk afvallig wordt en tegen iedereen zegt dat hij ongelovige is en hij wordt gebruikt door ongelovige machten om hun strijd tegen islam en moslims te ondersteunen en actief mee te voeren, dan is het niet gek dat hij te maken zal krijgen met tegendruk. Dus om dat te voorkomen, moeten dat soort personen gewoon op zichzelf focussen, ze moeten goed nadenken en kijken waar ze mee bezig zijn. Uiteindelijk zullen ze op Dag des Oordeels eigen verantwoording aan hun Schepper afleggen en Allah leidt wie Hij wil en laat dwalen wie Hij wil.